?L ?L HASTANELER

?zel Anadolu Sa?l?k Ata?ehir T?p Merkezi

  ?zel Anadolu Sa?l?k Ata?ehir T?p Merkezi  
?zel Anadolu Sa?l?k Ata?ehir T?p Merkezi
Hastane Ad?: ?zel Anadolu Sa?l?k Ata?ehir T?p Merkezi
Telefon: 444 42 76
Faks: 0(___) ___ __ __
Adres: Cumhuriyet mahallesi 2255 sokak no:3 Gebze 41400
?l?e: Gebze
?l: Kocaeli
Web Adres:
Harita: ?zel Anadolu Sa?l?k Ata?ehir T?p Merkezi Haritas? i?in T?klay?n.

T?rkiye’ye onlarca eser kazand?rm?? olan Anadolu Vakf?, Anadolu Sa?l?k Merkezi’ni hizmete sunarak bir hayalini daha ger?ekle?tirdi.


Binlerce y?ll?k sa?l?k birikimine ve bir?ok de?erli t?p insan?na ev sahipli?i yapm?? Anadolu’nun de?erli miras?na sahip ??kan Anadolu Sa?l?k Merkezi, bu birikimi insan sa?l???na katk?da bulunmak i?in kullan?yor.


Johns Hopkins Medicine ile e?itim ve kalitenin geli?tirilmesine y?nelik stratejik i?birli?i i?inde ?al??an Anadolu Sa?l?k Merkezi; Onkolojik Bilimler, Kalp Sa?l???, Kad?n Sa?l??? ve IVF, N?rolojik Bilimler, Cerrahi Bilimler, Dahili Bilimler, Tan? ve G?r?nt?leme ba?ta olmak ?zere t?m bran?larda hizmet sunuyor.

Yakla??k 188.000 metrekarelik arazi alan? ?zerine kurulan, 50 bin metrekarelik kapal? alanda ve 209 yatak kapasitesiyle ?al??malar?na devam eden Anadolu Sa?l?k Merkezi, JCI (Joint Commission International) akreditasyonu, ESMO (Avrupa T?bbi Onkoloji Derne?i), ISO (18001, 14001 ve 9001) sertifikasyonlar?yla hizmet veriyor.


Anadolu Sa?l?k Merkezi, sa?l?k hizmetine Ata?ehir Cerrahi T?p Merkezi ile Ata?ehir’de devam ediyor. Uydu klini?inden hizmet alan hastalar?n i?lem ar?ivleri sanal ortamda tutulabiliyor.

2010 y?l? haziran ay?nda Anadolu Sa?l?k Merkezi, hastane b?nyesinde hizmet vermeye ba?layan Kemik ?li?i Nakli Merkezi’nde de ayn? anda 22 hastaya kemik ili?i nakli ger?ekle?tirebiliyor. Anadolu Sa?l?k Merkezi’nde, birinci ?nceli?imiz her zaman hastalar?m?zd?r. Bu nedenle, hastalar?m?z?n gereksinimlerine ve beklentilerine de?er veriyor, huzurlu bir tedavi s?reci ge?irmeleri, kendilerini evlerinde hissetmeleri i?in ?zen ve ?aba g?steriyoruz.

 

[Hata Bildir]