Sa?l?k Sekt?r? - T?m Sa?l?k Kurulu?lar?

Sa?l?k Ocaklar?
Sa?l?k Ocaklar?
Eczaneler
Eczaneler
Ambulans Firmalar?
Ambulans Firmalar?
Sa?l?k Dernekleri
Sa?l?k Dernekleri
?la? Firmalar?
?la? Firmalar?
Kan Merkezleri
Kan Merkezleri
Medikal Malzeme Firmalar?
Medikal Malzeme Firmalar?
Laboratuarlar
Laboratuarlar
E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
E?itim ve Dan??manl?k Hizmetleri
Fak?lteler
Fak?lteler
G?zellik Merkezleri
G?zellik Merkezleri
Veterinerlik
Veterinerlik

Firmalar, Dernekler...

Sa?l?k sekt?r?ndeki t?m firmalar, dernekler ve kamu kurulu?lar? i?in t?klay?n.

Sa?l?k Firmalar?
      
Sa?l?k Sekt?r?nde Aray?n

En Son Sa?l?k Haberleri

Depresyonda m?s?n?z?

Depresyonda m?s?n?z?

Severek yapt???n?z aktiviteler art?k mutlu etmemeye ba?lad?ysa ve hi?bir ?ey yapmak istemiyorsan?z depresyona girmi? olabilirsiniz.

beyin felcinden sonra y?r?me ihtimali

beyin felcinden sonra y?r?me ihtimali

?nsan?n ruhsal boyutu kadar fiziksel durumu da takdire ?ayand?r. Fiziksel olarak tamamen muhta? ?ekilde do?an bebek bir s?re sonra n?rogeli?imsel basama?a uygun ?ekilde hareket kabiliyeti kazan?r. Y?r?meye ba?lamas?yla birlikte ?evreyle olan etkile?imine yeni bir boyut katar. Bunun yan?nda fiziksel olarak da v?cudunun ihtiya? duydu?u ?eyleri ayaklar? ?zerinde durarak fark?nda olmadan kar??lar. Eklemlerin beslenmesi, solunum faaliyetlerinin d?zenli ?ekilde ger?ekle?mesi, dengenin sa?lanmas?, kan dola??m?n?n adaptasyonu ve kemik geli?imi gibi bir?ok ?ey i?in ayakta durmak ve y?r?mek gereklidir. Ancak y?r?meye engel olan bir?ok sa?l?k problemi de vard?r. Hayat? boyunca bu sorunlardan hi? birine denk gelmemi? bir birey inme diye bilinen beyin felci ge?irdi?inde b?t?n hayat? de?i?iyor. Bunlardan baz?lar? bir daha asla y?r?yemeyece?ini bile d???nebiliyor.

Havu? Unutkanl??a ?yi Geliyor

Havu? Unutkanl??a ?yi Geliyor

Her?eyi hat?rlamak ve art?k hi?bir ?eyi unutmak istemiyorsan?z havu? t?ketmelisiniz.

?fkeden Kudurma Hastal???

?fkeden Kudurma Hastal???

Patlay?c? ?fke olarak da bilinen bu rahats?zl?k daha ?ok ?ocuk ve ergenlerde (6-18 ya?) g?r?len ?nemli ve tedavi edilmesi gereken bir hastal?kt?r. ?fkeden kudurma, sald?rgan tutum sergileme davran??sal veya s?zel olarak ortaya ??kabilir. Ancak bu rahats?zl?k, normal duruma ba?l? ?fke ve sald?rganca tutumdan ayr?lmal?d?r

Ast?m Hastal???n?n Belirtileri

Ast?m Hastal???n?n Belirtileri

Ast?m hastal???n?n belirtilerini biliyor musunuz? ??te bu hastal???n sinsi belirtileri...

En ?ok Okunan Sa?l?k Haberleri

A??z ??i Yaralar?n?n Sebebi

A??z ??i Yaralar?n?n Sebebi

Aft olarak bilinen ve a??z i?inde olu?an a?r?l? yaralar; ki?inin yeme, i?me ve konu?ma gibi ihtiya?lar?n? engelliyor.

Bu C?mleleri Cinsellik Esnas?nda Kurmay?n

Bu C?mleleri Cinsellik Esnas?nda Kurmay?n

Romantik bir gecede her ?ey m?kemmel giderken ona s?yleyece?iniz bir s?z bu romantik ortam? bir anda yok edebilir. Sizler i?in partnerinize s?ylememeniz gereken 62 ?eyi ??kard?k. Bir g?z atman?zda fayda var!

Ba?kas?n?n G?zya??n? Silmek Sizi Hasta Edebilir

Ba?kas?n?n G?zya??n? Silmek Sizi Hasta Edebilir

G?z sa?l???n?z ile ilgili bunlara dikkat etmenizde fayda var.

Damar T?kan?kl???na ?yi Gelen Besinler

Damar T?kan?kl???na ?yi Gelen Besinler

Damar t?kan?kl??? i?in kullan?labilecek baz? ?ifal? bitkiler ve do?al tedavi y?ntemleri de bu rahats?zl?ktan kurtulman?za yard?mc? olacakt?r.

K?rm?z? Biber Sara Ataklar?n? Art?r?yor

K?rm?z? Biber Sara Ataklar?n? Art?r?yor

K?rm?z? ac? biberin, epilepsi (sara) hastalar?nda g?r?len epileptik ataklar? art?rd??? ortaya ??kt?.

 

 

[Hata Bildir]